Deze disclaimer bevat de voorbehouden waaronder Cheeta Audit Solutions B.V. (hierna: Cheeta) informatie op deze website (www.cheetasolutions.nl) aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cheeta is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom op informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, vormgeving en foto’s berust bij Cheeta en/of haar licentiegevers.

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken (delen) van de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Cheeta.

Aansprakelijkheid
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Cheeta onderhoudt met een grote zorgvuldigheid deze website. Dit betekent echter niet, dat Cheeta kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, actueel of compleet is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Cheeta
 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Cheeta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via contact@cheetasolutions.nl.

Wijzigingen
Cheeta behoudt zich het recht voor om de informatie die op de website geplaatst is te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mocht deze disclaimer inhoudelijk wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Cheeta op deze pagina.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.0 juli 2019